">

Haber - POLITYKA PRYWATNOŚCIHaber - %s
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0001
flaga-wielkiej-brytanii-ruchomy-obrazek-0004

Polityka prywatności

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 r.

 

1. O nas

Haber Krzysztof Piątkowski z siedzibą w miejscowości Dziki 8B, 86-100 Świecie, NIP 5591835146, REGON 093037278 (dalej „Administrator”, „my”/„nas”/„nasze”) — jestem podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”). Ponieważ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

2. Czym dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikac Pana/Pani jako osoby fizycznej (pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: im i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

 

3. Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych n te, które niezdne do realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził(-a) Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli będziemy planow wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą w celach innych n te określone w takiej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym - jeśli wyda Pan/Pani stosow zgodę - przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

 

1.  Dane osobowe

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe niezdne w zakresie realizacji naszych usług. to dane takie jak: im i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail, NIP, numer rachunku bankowego. Wykorzystujemy dane do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia oferty uugowej, naszych warunków i regulaminów, zawarcia i realizacji umowy, dokonania rozlicz finansowych. Dane osobowe i treść komunikacji wykorzystujemy równi do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające s w czasie kontaktu.

 

2.  Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy b zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych uug i systemów IT. Mamy równi prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania s z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

3. Korzystanie z internetowej strony (Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej http://www.haber-swiecie.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe,które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

 

4. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źd

Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł upewniamy się, czy dana firma skontaktowała się już z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych poniżej wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

 

1. Uugodawcy zewnętrzni

W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zad związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy, na przykład, przekaz dane osobowe przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom w celu zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przeania Panu/Pani informacji, o kre Pan/Pani prosił(-a). Dane udostępniane uugodawcom zewnętrznym przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Uugodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystyw otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

 

2. Przeniesienie aktywów

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie przeniesienie aktywów”) możemy przekazyw informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w mia potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy s nadal chron poufność danych osobowych oraz powiadami odpowiednich użytkowników w przypadku, gdy ich dane osobowe sta s przedmiotem innej polityki prywatności.

 

3. Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

4.  Przekazywanie danych osobowych za grani

W niekrych przypadkach konieczne może b przeanie Pana/Pani danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. państw trzecich”. Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie równi w przypadku, gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w krych może obowiązyw innych poziom ochrony danych n w Pana/Pani kraju zamieszkania.

 

6. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

 

7.  Przysługujące Panu/Pani prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń.

 

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych:

 

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa s na podstawie Pana/Pani zgody, może Pan/Pani wycof w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

 

Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzym od nas korek danych osobowych, kre Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące s w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje. W stosownych przypadkach zapewniamy dostęp do portalu, w krym użytkownik może przegląd i korygow swoje dane osobowe.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzym od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

- zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w krym musimy zweryfikow ich stosowność,

-  przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,

 Pana/Pani dane nie j nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszcz prawnych, lub

-  nie zgadza s Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy,czy nasze prawa nadrdne wobec Pana/Pani praw.

 

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwróc s do nas z proś o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących s w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących s w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzym od nas bezpłatnie jedną kop posiadanych przez nas danych osobowych, kre Pana/Pani dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każ kolej wyda kopię.

 

Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa s za Pana/Pani zgodą lub jest niezdne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybr opcję, w krej przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

 

Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzym od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

-  dane te nie j potrzebne do realizacji celów, dla krych zostały zgromadzone lub przetworzone;

-  przyuguje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje s Pan/Pani na skorzystaniez tego prawa;

-   przetwarzanie odbywa s na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Pani swo zgodę i nie ma j podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;

-  przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezdne

-  w zakresie wywiązania s z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia;

-  obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;

-  ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obro roszcz prawnych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przyuguje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu - w dowolnym momencie - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkret sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa s w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej. W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstaw przekonujące dowody prawne i wykaz interes nadrdny odnoszący s do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszcz prawnych. Jeżeli sprzeciwi s Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy t o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

 

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złoż skar na ręce organu nadzorującego ochro danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w krym wystąpiło domniemane naruszenie.


Okres: Postaramy s spełn Pana/Pani proś w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak s wydłuż ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonośc wniosku.

 

Ograniczenia dostępu: W niekrych przypadkach nie możemy zapewn Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

 

Brak możliwości identyfikacji: W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie sprawdz Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Pan we wniosku. Do danych osobowych, krych nie możemy wyszukać, jeżeli poda Pan/Pani swoje im i nazwisko oraz adres e-mail należą: dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikow Pana/Pani jako podmiotu danych, nie możemy spełn Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające ta identyfikację.

 

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczonona końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

8.  Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie j potrzebne do realizacji celów, w krych je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazyw nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

 

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Pan w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, kre nie życ sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

 

 

9.  Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian- według własnego uznania - w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzi wskazany jako data ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Jeżeli nie ma Pan/Pani konta na naszym Portalu, w przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Pana/Pan o nich pocz elektronicz bądź pocz tradycyj i prześlemy zaktualizowa wers Polityki prywatności. Zobowiązujemy s traktow Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl krej dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

 

10. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące s do wykonania przyugujących Panu/Pani praw prosimy kierow na adres: rodo@haber-swiecie.pl

 

Klauzula informacyjna
KLIENCI, KONTRAHENCI, WSPÓŁPRACOWNICY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danch osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HABER Krzysztof  Piątkowski z siedzibą: Dziki 8b, 86-100 Świecie, NIP: 559-186-48-92, REGON: 340696422 (”Administrator”).

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:.

a) wykonania umowy:

b) dokonania rozliczeń finansowych oraz

c) w celach marketingowych

 3. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych będzie odpowiednio:

a) niezbędność do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy;

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

c) prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panem/Panią a Administratorem,

d) Pana/Pani zgoda – w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panem/Panią a Administratorem.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

b) podmioty, któtym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych  (podmioty przetwarzające) np.: podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, biuro rachunkowe;

c) inni odbiorcy danych, np.: kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne;

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą prekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Pane/Panią a Administratrem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego , a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu , aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pan/Pani zgodę.

7. Ma Pan/Pani prawo:

a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania, poprawiania swoich danych;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) przenoszenia danych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie pod adres e-mail: rodo@haber-swiecie.pl

8. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. O ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

11.  Pana/Pani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.      

Haber 2015